Categories: Psykologi

Massageochbalans

Share
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.7″ custom_padding=”0px||0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.22.7″ custom_padding=”0px||0px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.22.7″][et_pb_text _builder_version=”3.22.7″]

För att företagen ska klara av den snabbt föränderliga omgivningen som leder till
stressfulla arbetsplatser med negativa konsekvenser för de anställda, behöver de arbeta
med ett ledarskap som karakteriseras av förtroende och igenkännande som förbättrar
medarbetarnas välmående. Det kan man göra med bland annat kommunikation, feedback
och emotionell intelligens. Kommunikation mellan chef och medarbetare är den
grundläggande faktor för att förbättra arbetsprestationer och där medarbetare spenderar 50
– 80 % av sin på en arbetsplats. Emotionell Intelligens är en förmåga att känna igen
känslor hos sig själv och andra och samtidigt använda denna kunskap för att bättre hantera
sig själv och relationer med andra. Känslor är en väsentlig del av människans tillstånd och
är därför relevant för chefers arbete för att förbättra kommunikationen och relationer. Med
feedback kan chefer styra medarbetarnas beteende i syfte att uppnå önskvärda beteende,
dvs att ge dem information om hur de bedömer deras prestation är också en av
kärnuppgifterna inom effektivt ledarskap. Tillsammans med rättvis behandling påverkar
det medarbetarnas självuppfattning, prestation och välmående.
Sämre välmående leder till ökade stressnivåer som i sin tur är associerat med sämre
arbetsprestationer, ökad frånvaro och höga kostnader i form av olyckor, alkoholism och
minskat engagemang för företagen.
Studien undersökte om det fanns positiva samband mellan tre av chefernas
ledarskapsförmågor Kommunikation, Feedback och Emotionell intelligens och
medarbetarnas upplevda välmående samt om det finns en skillnad mellan IT konsultföretag
och olika företag i andra branscher. IT konsultföretag skiljer sig jämfört med andra
branscher. Exempelvis är det en mer föränderlig arbetsplats där bland annat
teknikutvecklingen leder till högre krav på bland annat kompetensutveckling,
förändringsarbete och även flexibilitet. IT konsulter arbetar oftast i projektform hos kunder,
vilket gör att tillfällen där man träffar sin chef är få, chefer blir inte lika delaktig i
konsulters dagliga arbete, som i sin tur försvårar relationen mellan medarbetare och chef.
En nätbaserad enkät besvarades av totalt 83 personer, varav 39 personer arbetade
inom IT konsultföretag och 44 personer inom andra branscher. Totalt 16 frågor som var
konstruerade på ett sätt där medarbetare fick skatta hur de upplevde chefers
Kommunikation, Feedback, Emotionell Intelligens och deras egna Välmående.
Resultatet visade att det finns positiva samband mellan Kommunikation och
Välmående, Feedback och Välmående och sist Emotionell Intelligens och Välmående,
däremot fanns det inget samband mellan de tre förmågorna sammantaget med Välmående.
Det visade också att bland IT konsultföretagen tyckte medarbetarna att de fick för lite
feedback och skulle vilja ha mer feedback för att må bättre. Det finns alltså en mottaglighet
och potential att utveckla feedback då det ökar välmåendet.
Som en konsekvens av konsultbranschens komplexitet bör ledare inom de
organisationerna lägga mer fokus på ledarrollen för att öka välmående bland sina
medarbetare. Man skulle kunna dels undersöka vilka ledarskapsförmågor som passar bättre
eller sämre i olika branscher, dels hur dessa ledarskapsförmågor kan bäst appliceras
beroende på om det är ett konsultföretag eller inte.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]